Правила

Официални правила на играта „Кой ще изпие бирата“

Раздел I. Общи правила

1. Играта „Кой ще изпие бирата“ (наричана за краткост по-долу Играта) се организира от рекламна агенция „Смартс ООД“ (наричано за краткост по-долу Организатор) по възлагане на „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Възложител).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на електронната страница на Възложителя – www.ariana.bg/koi

3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 24.02  вкл., като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на ariana.bg/koi. В случай че участникът не е съгласен с извършените промени, същият следва да прекрати участието си в Играта с изпращането на и-мейл до [email protected]

4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

8. Играта започва в 14:00 часа на 24.01.2017 г. и приключва в 24:00 часа на 12.03.2017 г. Спечелените награди се предоставят в срок до 3 седмици след оповестяването на победителите на www.ariana.bg/koi.

9. Възложителят има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.ariana.bg/koi, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

Раздел II. Награди

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са една от две пратки от 1000 кена Ариана светло 0,5 л, един от 300 комплекта, състоящи се от една платнена торбичка Ариана и един стек Ариана светло (състоящ се от 6 кена по 0,5 л всеки), един от 200 парти кейса за носене на бира Ариана, един от 350 стека Ариана светло (състоящи се от 6 кена по 0,5 л всеки).

10.1. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

10.2. В случай че наградата/наградите в настоящата игра са на стойност, по-голяма от посочената в т.10.1, спечелилите ще бъдат уведомени за реалната стойност в момента на получаване на наградата. Те ще трябва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата."

Раздел III. Механизъм на играта

11. Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. да се регистрира на www.ariana.bg/koi и

12.2. да гласува за един от предоставените кандидати и/или

12.3. да сподели видео интервю с двамата кандидати.

Всеки участник има възможност да гласува по веднъж през двете фази на кампанията:

- Първа фаза от 24.01 до 12.02.2017 г.

- Втора фаза от 13.02 до 12.03.2017 г.

Всеки участник може да сподели веднъж седмично линк в своя Фейсбук профил към кратко видео интервю с един от предоставените кандидати.

Раздел IV. Спечелване на наградите 

13.1. Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 100 участника, които печелят по един бр. брандирана дизайнерска торбичка, съдържаща 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кен  0,5 л всеки.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.

13.2. Всеки понеделник – съответно на 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, гласували в предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един бр. парти кейс за носене на бира Ариана.  Ще бъдат изтегляни и по 25 резервни участника.

13.3 Всеки понеделник – съответно на 30.01.2017 г, 6.02.2017 г, 13.02.2017 г, 20.02.2017 г, 27.02.2017 г., 6.03.2017 г. и 13.03.2017 г. – чрез жребий в присъствието на представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, споделили видеото на своя фаворит във Фейсбук профила си  през предходната календарна седмица, се теглят по 50 участника, които печелят по един 1 стек Ариана светло, състоящ се от 6 бр. кенове по 0,5 л всеки. Ще бъдат изтегляни и по 10 резервни участника.

13.4. На 13.02 и на 14.03 чрез жребий в присъствието на нотариус, представители на Възложителя и на Организатора измежду всички участници, ще бъдат изтеглени по една награда, състояща се от 1000 бр. Ариана светло кен от 0,5 л, ще бъдат изтеглени и по 3 резервни участника.

13.5. Имената на спечелилите участници и на резервните печеливши се публикуват на www.ariana.bg/koi в деня на изтеглянето им.

13.6. Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда в една от двете фази на играта.

Раздел V. Предоставяне на наградите

14. В срок до 3 (три) работни дни след публикуване на имената на печелившите Организаторът изпраща уведомление на спечелилите лица на посочения от тях при регистрацията им имейл.

15. В срок до 5 (пет) работни дни от получаване на имейла по т.14 спечелилите участници следва да се свържат с Организатора и да й предоставят необходимите данни за получаване на наградата - три имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.

16. Спечелилите участници получават наградите си лично чрез куриерска фирма на посочените от тях адреси най-късно до 14 календарни дни след получаване на данните за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

17. Ако спечелилият участник не се свърже с Организатора в срока по т.15 или не предостави необходимите данни за получаване на наградата, той губи правото да получи същата и тя се предоставя при спазване на условията на настоящия раздел на следващия по ред резервен печеливш за съответния вид награда.

18. При получаване на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на куриера на документ за самоличност.

19. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години, същата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш за съответния вид награда, който отговаря на изискванията на настоящите правила.

20. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 21 календарни дни след получаване на данните за извършване на доставката, същата се предоставя на следващия по ред резервен печеливш.

21. Организаторът няма да предостави награда на спечелил участник, който е подал непълни или неверни данни.

22. Възложителят и Организаторът няма да предоставят награди след 31.05.2017 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни, Възложителят и Организаторът не са задължени да води кореспонденция във връзка с тях.

Раздел VI. Грешки и нередовни награди

23. Възложителят и Организаторът не отговарят за качеството на наградите, както и не носят гаранционната отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители. 

Раздел VII. Невъзможност за замяна

24. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.

25. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.

Раздел VIII. Защита на личните данни

26. Организаторът е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 0050785 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

27. С регистрирането си за участие в Играта участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, и-мейл адрес, телефон, адрес за доставка на наградата) от Организатора и/или от негови партньори за следното:

- с цел валидно участие в Играта;

- за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

- за уведомяване за други промоции и/или активности на Възложителя.

28. В случай на спечелване на награда участниците в Играта се съгласяват, че техните имена могат да бъдат публикувани на страницата на Възложителя на адрес www.ariana.bg/koi

29. Всеки участник има право да възрази срещу обработването по т.28, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до същата на адрес гр. София ул.Странджа 58

30. Отказът да се предоставят личните данни по т.15 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.

31. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон.

32. Възложителят не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.

Раздел IX. Спорове

33. Всеки евентуален правен спор между Възложителя/Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

Настоящите правила са публикувани на www.ariana.bg/koi и са в сила, считано от 24.01.2017 г.

Правилата са изменени на 09.02.2017г.

За да продължиш, трябва да си пълнолетен.
Въведи датата и годината си на раждане тук: