Общи условия

Общи правила за ползване на електронната страница на бранд Ариана / „Загорка“ АД

 

Раздел I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи правила преди да използвате електронната страница („Уебсайта“) на „Загорка“ АД („ЗАГОРКА“).

Тези общи правила представляват ДОГОВОР между Вас и ЗАГОРКА, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на Уебсайта за лични и нетърговски цели. Настоящите общи правила имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Уебсайта и ЗАГОРКА. Чрез достъпа до (зареждането на) Уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи правила и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с общите правила по-долу, моля, не използвайте сайта на ЗАГОРКА.

 1. Забранен е достъпът на непълнолетни лица до Уебсайта. При влизане в Уебсайта потребителите предоставят данни в подкрепа на това, че са пълнолетни. ЗАГОРКА не носи отговорност за достоверността на тези данни.
 2. Уебсайтът и достъпните на него услуги са предоставени „във вида, в който са” и „когато са налични”. ЗАГОРКА не прави предварителни проучвания и допитвания относно уместността, времевите рамки или точността на съдържанието на Уебсайта или на услугите.

Раздел II. Основни понятия

 1. По смисъла на настоящите Общи правила изброените понятия са използвани със следното значение:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Уебсайта на ЗАГОРКА.

„Услуга/и“ на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Уебсайта;

- участие във форумите на Уебсайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

„Злонамерени атаки на трети лица“ са действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

Раздел III. Авторски права

 1. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието, в т.ч. но не само текстове, информация, данни, софтуер, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други, публикувани на Уебсайта, са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и др., а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени.
 2. Забранено е копирането, промяната, показването, предаването, продаването или разпространяването по какъвто и да било друг начин на съдържанието (или на части от него) без предварителното одобрение на ЗАГОРКА.
 3. Разрешено е принтирането или прехвърлянето на локален твърд диск на части от съдържанието единствено за нетърговски, лични цели и при условие, че се запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

Раздел IV. Конфиденциалност

 1. ЗАГОРКА има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство. ЗАГОРКА е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.
 2. ЗАГОРКА може да предостави лични данни на потребители на трети лица, които ще ги обработват съгласно изискванията на действащото законодателство, ако това е необходимо за предоставянето на Услуги, предлагани на Уебсайта. В случай че ЗАГОРКА продаде всички или някои свои активи или дялове от компания на трето лице, възможно е личните ви данни да се прехвърлят на същото.
 3. Разкриване на лични данни е възможно в случаите, в които информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да изискват и събират такава информация и при спазване на нормативно установения ред.
 4. Потребителят може да изиска от ЗАГОРКА да коригира или да изтрие личните му данни чрез деаквиране на личния му профил.
 5. Споменатите в Уебсайта имена на продукти или компании може да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът до Уебсайта не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин, предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на ЗАГОРКА или на третата страна собственик.
 6. Ограничаване на отговорността
 7. ЗАГОРКА, нейните представители, служители и партньори или каквито и да било други страни, включени в създаването, представянето или разпространението на съдържание на Уебсайта не носят отговорност за каквито и да било загуби, преки или непреки вреди, пропуснати ползи и други, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването, невъзможността да се използва, неразрешената употреба, неактивността на Уебсайта, услугите или тяхното съдържание.
 8. ЗАГОРКА прави всичко възможно, за да поддържа на Уебсайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЗАГОРКА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЗАГОРКА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 9. ЗАГОРКА не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.
 10. ЗАГОРКА не носи отговорност за съдържанието на Уебсайта, което е качено от трети лица, както и за съдържанието на уебсайтове на трети лица, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове. ЗАГОРКА няма контрол върху съдържанието на тези сайтове и не носи отговорност за материали, създадени или публикувани на такива сайтове от трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на ЗАГОРКА, не предполага, че ЗАГОРКА одобрява Уебсайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.
 11. ЗАГОРКА не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютър на потребителя до сървъра, върху който е разположен Уебсайтът.
 12. ЗАГОРКА има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи правила и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 13. Изпращане на материали от потребители
 14. Изпращайки материали до Уебсайта, потребителят приема спазването на следните условия:

а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) потребителят трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпрати материалите;

в) потребителят притежава материалите или има неограничени права да ги предоставя, в резултат на което ЗАГОРКА може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, както намери за добре, без да носи за това финансова или друга отговорност;

г) потребителят се съгласява да не предприема действия срещу ЗАГОРКА във връзка с материал, който е предоставил и да освободи дружеството от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу ЗАГОРКА във връзка с такъв материал.

 1. ЗАГОРКА не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта и не носи отговорност за такова съдържание. ЗАГОРКА може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.
 2. Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо или порнографско съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за противоречащо на закона.

VII. Политика за използване на cookie файлове

 1. Уебсайтът генерира т.нар. „cookie файлове“. Cookies, или бисквитки, са малки текстови файлове, които сайтът съхранява локално на устройството на потребителя.

Уебсайтът използва само следните cookie файлове със следното приложение:

Функционални: Cookie файлове, използвани, за да направят по-удобно използването на Уебсайта. Например, при попълване на датата и годината на раждане се запазва cookie, благодарение на което до приключване на сесията не е необходимо повторното въвеждане на датата и годината на раждане.

Анализиращи (Analytics): Cookie файлове на Google Analytics, чрез които се анализира използването на Уебсайта, така че в бъдеще ЗАГОРКА да подобри неговите функционалности. Google обработва информацията от Уебсайта само в анонимна форма. За повече информация за Google Analytics моля посетете: www.google.com/analytics.

Cookies на трети страни (Third party cookies): Тези cookies позволяват споделянето на съдържание от Уебсайта в социалните мрежи и правят използването на страницата по-лесно. Използването на информацията, събирана с този вид cookie файлове, се определя от третите страни, тъй като ЗАГОРКА не може да разчете информацията в тях, както и третите страни в cookie файловете на ЗАГОРКА. За повече информация относно този вид cookie файлове, моля вижте правилата за поверителност на съответните сайтове и социални мрежи.

Можете да настроите своя браузър така, че да бъдете известявани всеки път, когато cookie файл се запазва във Вашия компютър. С промяната на настройките можете да направите и така че браузърът да не приема cookie файлове от Уебсайта.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

 1. ЗАГОРКА си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Например, при публикуване на коментари от страна на потребители.
 2. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи правила.
 3. ЗАГОРКА си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребител, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи правила от страна на потребителя.
 4. Допълнителни разпоредби
 5. ЗАГОРКА не гарантира, че Уебсайтът не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. ЗАГОРКА си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта
 6. Задължение на потребителя е да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Общи правила.

Настоящите Общи правила се прилагат, считано от 1.1.2017 г. Същите могат да бъдат преразгледани и променени по всяко време от страна на ЗАГОРКА. Ако продължите да ползвате Страницата, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

За да продължиш, трябва да си пълнолетен.
Въведи датата и годината си на раждане тук:

Общи условия

Този уебсайт използва „бисквитки“ с цел по-добро обслужване на своите посетители, в съответствие с правилата на употреба на „бисквитки“. Можете да определите условията за съхранение или достъп до „бисквитки“ от настройките на вашия браузър.

Съгласен съмРазбрах/Съгласен съм Настройки на „бисквитки“ Настройки на „бисквитки“