Или една от стотици хиляди
бутилки Ариана 0.5L

Период на промоцията 12.03.2018 - 12.05.2018 г. или до изчерпване на количествата награди. Ариана бутилка 0.5L може да се вземе от обозначените наградни центрове. Крайният срок за предоставяне на спечелените награди е 31.07.2018 г.
Откри тази капачка?
Обади се на 0800 11 330.
Открий откъде можеш да вземеш своята награда - бутилка Ариана 0.5L

Наградните центрове може да се актуализират до 30.04.2018 г.

entry 1 text
entry 2 text
entry 3 text
Ако откриеш неточност в адрес на награден център, ще се радваме да отправиш въпросите си и да получиш повече информация на тел.: 0800 11 330.
Локации в Стара Загора
Наградните центрове може да се актуализират до 30.04.2018 г.

Кой спечели бирата?

Щурата ни водеща посети първите късметлии, спечелили бира за цяло лято, за да им поднесе голямата награда и за да преживеят летни приключения заедно.
Виж историите на нашите победители
Диан Йорданов
Нели Цонева
Николай Милчев
Трендафила Маринова

Официални правила на промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция 2018“

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция 2018“ (наричана за краткост по-долу Промоцията) се организира от рекламна агенция „СМАРТС ООД“ (наричано за краткост по-долу Организатор) по възлагане на „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Възложител).

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията, и са публикувани на електронната страница на Възложителя – https://ariana.bg/promo

3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 30.04.2018 г. вкл., като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://ariana.bg/promo

4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 12.03.2018 г. и приключва в 23:59:59 часа на 12.05.2018 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара.

9. Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на https://ariana.bg/promo, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II . НАГРАДИ

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 665 000 броя бутилка Ариана 0,5 л и 1000 бр. големи награди – Ариана за цялото лято.

Всяка голяма наградата включва 14 стека по 6 броя Ариана кен 0,5 л – по един кен Ариана 0,5 л за всеки ден от лятото (в периода 09.06.2018 – 31.08.2018 г.)

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.

12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. да закупи бутилка Ариана 0,5 л с промоционален етикет.

12.2. да провери символа под капачката.

12.3. в случай че символът под капачката е „Честито! Печелиш 0.5L бутилка Ариана.“, да отиде на https://ariana.bg/promo, където може да види центровете, в които да получи наградата си срещу предаване на капачката.

12.4. в случай че символът под капачката е „Честито! Печелиш Ариана за цялото лято!“, да се свърже с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330 или на имейл адрес games@ariana.bg.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

13.1. Капачките, под които има символ „Честито! Печелиш 0.5L бутилка Ариана.“, печелят 1 брой бутилка Ариана 0,5 л.

13.2. Капачките, под които има символ „Честито! Печелиш Ариана за цялото лято!“, печелят 14 стека по 6 броя Ариана кен 0,5 л.

13.3. Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.

13.4. Един участник в Промоцията може да размени за наградa бутилка Ариана 0,5 л до 5 печеливши капачки на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център. Списъкът с наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/promo, може да бъде променян и допълван в срок до 30.04.2018 г.

13.5. За получаване на голямата награда Ариана за цялото лято е нужно да се остави контактна информация на нашата потребителска линия 0800 11 330 или на имейл адрес games@ariana.bg, като се предостави следната информация – име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата Ариана за цялото лято в срок до 31.07.2018 г.

13.6. Наградата Ариана за цялото лято следва да бъде предявена от спечелилия я в срок до 12.05.2018 г. по реда на т. 13.4, като Организаторът се задължава да я предостави в срок до 31.07.2018 г.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

14. Бутилките Ариана 0,5 л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер в срок до 31.07.2018 г.

15. Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Ариана 0,5 л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

16. При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.

17. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на потребителската линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие.

18. След 12.05.2018 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 31.07.2018 г. по смисъла на т. 13.6. и т. 14.

19. Регистрация на спечелените награди може да се направи до 12.06.2018 г.

РАЗДЕЛ VII . НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

20. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.

РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ

21. Всеки евентуален правен спор между Организатора/ Възложителя, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

22. При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка Организаторът, Възложителят и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

23. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора/Възложителя на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка подлежат на проверка от Организатора/ Възложителя. Организаторът/ Възложителят на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

РАЗДЕЛ X. ПУБЛИЧНОСТ

24. За срока на промоцията и до 6 месеца след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни, както и да бъдат записвани и заснемани в аудио, печатни и видео материали от Организатора на промоцията и от негови подизпълнители с цел популяризиране на промоцията и продуктите на Възложителя. Възложителят и Организаторът не дължат заплащане за предоставените им права по предходното изречение.

Настоящите правила са публикувани на https://ariana.bg/promo и влизат в сила, считано от 12.03.2018 г. При въпроси може да се свържете с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330.

За да продължиш, трябва да си пълнолетен.
Въведи датата и годината си на раждане тук:

Общи условия

Този уебсайт използва „бисквитки“ с цел по-добро обслужване на своите посетители, в съответствие с правилата на употреба на „бисквитки“. Можете да определите условията за съхранение или достъп до „бисквитки“ от настройките на вашия браузър.

Съгласен съмРазбрах/Съгласен съм Настройки на „бисквитки“ Настройки на „бисквитки“